سکو

  • مدیر عامل: آقای سامی ستایش
  • خیابان میرزای شیرازی شمالی ـ کوچه شهدا ـ شماره 25 ـ طبقه 7
  • تلفن: ٢ ـ ٨8٧٢٨٧٣٠
  • فاکس: ٨8٧٢٩١٠۵
  • Email:  info@sakoogroups.com