سی سخت

  • مدیر عامل: آقای عبدالرضا كرمی
  • میدان ونك ـ خیابان خدامی ـ خیابان آفتاب ـ ساختمان آفتاب ـ  طبقه اول اداری­ ـ واحد ٧
  • تلفن: ٢ ـ ٨8٠۵۵٨۶١
  • فاكس: ٨8٠٣٢۶۵۶
  • Email:  sisakht.cons@gmail.com
  • Web:  www.sisakht.com