طرح و اندیشه

  • مدیر عامل: آقای عباس سریری
  • خیابان دستگردی(ظفر) ـ بلوار آرش شرقی ـ  شماره52 ـ واحد2
  • تلفن و فاکس: 99 ـ 22903097 و 22272864
  • Email:  tarh_o_andisheh_c_e@yahoo.com