كاهنربا

  • مدیر عامل: آقای ناصر صلواتی­زاده
  • خیابان ولیعصر ـ ابتدای خیابان مطهری ـ خیابان منصور ـ شماره 45
  • تلفن: 88729101 ـ 88722126 ـ 88724221 فاكس: 88554222
  • Email:  kahanroba@kahanroba.com
  • Web:  www.kahanroba.com