نیك نیرو

  • مدیر عامل: آقای خسرو جهرمی
  • خیابان سمیه ـ بین فرصت و ایرانشهر ـ شماره 192 ـ طبقه هشتم
  • تلفن: 88307913 ـ 88862965
  • فاكس: 88307914
  • Email:  nikniroo@yahoo.com