پارسیكان ایران

  • مدیر عامل: آقای حاتم مهری
  • میدان ونك ـ خیابان برزیل ـ خیابان نیلو ـ بن بست شانزدهم ـ شماره ١٠
  • تلفن: ٨٨٧٧۵٢٨٧                      فاكس: ٨٨٧٧۵٢٨۶
  • Email:  contact@parsikaniran.com
  • Web:  www.parsikaniran.com