پارس هاناب

  • مدیر عامل: آقای مرتضی حقیقی
  • کرمانشاه ـ 22 بهمن ـ بلوار گلریزان ـ روبروی بوستان گلریزان ـ شماره 102
  • تلفن: 15 ـ 38370414
  • فاکس: 38370416
  • Email:  pars_hanab@yahoo.com
  • Web:  www.parshanab.ir