پرآور

  • مدیر عامل: آقای گشتاسب صالحی
  • خیابان دستگردی(ظفر) ـ بین ماندلا(آفریقا) و ولیعصرـ شماره 380 ـ طبقه اول
  • تلفن: 28147300                    فاكس: 86086763 ـ 86086840
  • Email:  info@paravar-eng.ir
  • Web:  www.paravar-eng.ir