پژوهاب

  • مدیر عامل: آقای حسن عبداله شمشیرساز
  • سعادت آباد ـ صرافهای شمالی ـ نبش خیابان 17 شرقی ـ شماره 1 ـ طبقه 3
  • تلفن: 22357718 ـ 22350073 ـ 22352249
  • فاكس: 22350128
  • Email:  info@pazhouhab.com
  • Web:  www.pazhouhab.com