📌نامه به:رئیس امور نظام فنی و اجرایی مشاورین و پیمانکاران، دکتر قانع فر 🔸موضوع: استعلام نحوه جبران کاهش ارزش پول (حفظ قدرت خرید) در پرداخت‌های نقدی با تأخیر چندساله      

تاریخ :

استعلام نحوه جبران کاهش ارزش پول در پرداخت‌های نقدی با تأخیر چندساله

📌نامه به:رئیس امور نظام فنی و اجرایی مشاورین و پیمانکاران، دکتر قانع فر

🔸موضوع: استعلام نحوه جبران کاهش ارزش پول (حفظ قدرت خرید) در پرداخت‌های نقدی با تأخیر چندساله