بیانیه مشترک تشکل‌های فنی، مهندسی، صنفی و حرفه‌ای در ارتباط با واقعه اسفبار فروپاشی مجتمع متروپل آبادان    

تاریخ :

بیانیه مشترک در ارتباط با واقعه اسفبار فروپاشی مجتمع متروپل آبادان

بیانیه مشترک تشکل‌های فنی، مهندسی، صنفی و حرفه‌ای در ارتباط با واقعه اسفبار فروپاشی مجتمع متروپل آبادان