دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی موضوع: بیمه کارفرمایان   برگرفته از متن بخشنامه: « به منظور ارج نهادن به کارفرمایان و فعالان عرصه تولید و اشتغال و همچنین وحدت رویه و رفع ابهام واحدهای اجرایی در خصوص نحوه شمول و بیمه پردازی کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی اعم از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره….، […]

تاریخ :

بیمه کارفرمایان

دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی

موضوع: بیمه کارفرمایان

 

برگرفته از متن بخشنامه: « به منظور ارج نهادن به کارفرمایان و فعالان عرصه تولید و اشتغال و همچنین وحدت رویه و رفع ابهام واحدهای اجرایی در خصوص نحوه شمول و بیمه پردازی کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی اعم از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره….، انعقاد قرارداد کتبی بیمه کارفرمایی با اشخاص حقوقی غیردولتی موضوعیت نخواهد داشت.»

متن بخشنامه: 1000-1402-6805