🔹نامه به :رئیس سازمان سازمان برنامه‌وبودجه کشور، دکتر میرکاظمی ✅موضوع:درخواست بازنگری در مصوبه افزایش حقوق و دستمزد در سال 1401  

تاریخ :

درخواست بازنگری در مصوبه افزایش حقوق

🔹نامه به :رئیس سازمان سازمان برنامه‌وبودجه کشور، دکتر میرکاظمی

✅موضوع:درخواست بازنگری در مصوبه افزایش حقوق و دستمزد در سال 1401