دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه در شش‌ماهه دوم سال 1401 و شش‌ماهه اول سال 1402 دریافت متن دستورالعمل:  1402-0561+

تاریخ :

دستورالعمل تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان

دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه در شش‌ماهه دوم سال 1401 و شش‌ماهه اول سال 1402

دریافت متن دستورالعمل:  1402-0561+