شیوه‌نامه ارائه مدارک و نحوه بررسی پرونده‌های شرکت‌های مهندسان مشاور متقاضی تشخیص صلاحیت در سامانه ساجات. ❇️ نسخه مورخ 06/آبان ماه/ 1402   دریافت نسخه جدید شیوه‌نامه : 1402-1797+

تاریخ :

شیوه‌نامه ارائه مدارک تشخیص صلاحیت

شیوه‌نامه ارائه مدارک و نحوه بررسی پرونده‌های شرکت‌های مهندسان مشاور متقاضی تشخیص صلاحیت در سامانه ساجات.

❇️ نسخه مورخ 06/آبان ماه/ 1402

 

دریافت نسخه جدید شیوه‌نامه : 1402-1797+