مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت اول)
ساعت 16 روز سه شنبه 03/اسفندماه 1400

تاریخ :

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده

 

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت اول)

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ( نوبت اول) از ساعت 16 روز سه شنبه 03/اسفندماه 1400 در جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار می شود.
خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند که حتی الامکان یکی از مدیران محترم آن شرکت با معرفی نامه کتبی در مجمع حضور یابند.
در صورت به حد نصاب نرسیدن حضور اعضاء، جلسه نوبت دوم مجمع در تاریخ 18/ اسفندماه 1400 برگزار می شود.

دستورجلسه:
– تصویب آیین‌نامه نحوه محاسبه و وصول حق عضویت ( 03 دقیقه)
– انتخاب ارکان جامعه(شورای مدیریت، هیأت بازرسان، هیأت داوری و هیأت تجدیدنظر داوری)

متن آئین نامه نحوه محاسبه و وصول حق عضویت:

00-101-3350