نامه به:دکتر قانع فر، رئیس امور نظام فنی و اجرایی مشاورین و پیمانکاران موضوع: بازنگری ضرایب ویژگی دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت

تاریخ :

نامه به:رئیس امور نظام فنی و اجرایی مشاورین و پیمانکاران

نامه به:دکتر قانع فر، رئیس امور نظام فنی و اجرایی مشاورین و پیمانکاران

موضوع: بازنگری ضرایب ویژگی دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت