رئيس/نائب رئيس/دبير اعضای منتخب
رئیس: مهندس کیافر

نائب رئیس: مهندس مهرداد اشتری

دبیر: مهندس مهرداد حاج­زوار

 

 

1-  دکتر سهیل آل­رسول

2-  مهندس عطاالله آیت­الهی

3-  دکتر محمدعلی حامدی

4-  مهندس مجید امیرذهنی

5-  دکتر سپیده شفایی

6-  مهندس محمدحسن عبداله شمشیرساز

7-  دکتر مهرداد شکوه­عبدی

8-  مهندس نصرت­الله مستوفی

9-  مهندس مهدی مقدادی