رئيس/نائب رئيس/دبير اعضا
رئیس: مهندس عطاالله آیت اللهی
نائب رئیس: مهرداد اشتری
دبیر: سیروس بلورچی

 

 

1. دکتر سهیل آل رسول (رهاب)
2. مهندس عطاءالله ایت اللهی(جویاب نو)
3. مهندس مهرداد اشتری (سازیان)
4. مهندس مجید امیرذهنی (برآیند)
5. مهندس سیروس بلورچی(پارساز)
6. مهندس مهرداد حاج زوار (زیستاب)
7. مهندس مهدی زراعت پرور (آبران)
8. دکتر سامی ستایش (سکو)
9. مهندس محمدفرشاد کاوه پیشه (آتک)
10. مهندس محمد کیافر(آشناب)
11. مهندس نصرت الله مستوفی (پویاب)
12. دکتر سیدحسین یثربی (پژوهش عمران راهوار)