ردیف نام عضو نام شرکت
1 محمد باقر آل رسول دستور نوین
2 فیروز ادب منطقه
3 تورج امیر سلیمانی ماندرو
4 کامبیز پایوار سازه
5 ابوالقاسم تهرانی ویدان
6 علی رسول جواهری مهندسان محیط زیست
7 جعفر خاشابیان پاتاوا
8 مهدی رصدی سابراکو
9 پرویز سحابی ساترا و همکاران
10 مهدی صفی نیا کشاب
11 مهدی قالیبافیان سانو
12 ایرج کلانتری کلانتری دارائی
13 مهدی مظهری لیگ نیرو
14 گودرز معنوی سینام
15 همایون میر ارجمند کاورا