شورای گروه تخصصی تأسیسات شهری

تاریخ برگزاری مجمع: (04/اردیبهشت/1401)

اعضای شورای گروه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مهندسین مشاور

1

مهندس علیرضا پوراشرف (نماینده اصلی در شورای مدیریت) ره آب کاوان

2

 مهندس مهدی زراعت پرور (نماینده علی البدل در شورای مدیریت) آبران

3

مهندس عطاالله آیت­ اللهی جویاب نو

4

مهندس محمدرضا تابان تهران بوستن

5

مهندس محمد کیافر آشناب

6

مهندس کیومرث قره آبادی گاماسیاب

7

مهندس محسن سرومیلی پارس آب تدبیر

8

مهندس حبیب الله افراز (عضو علی البدل) طرح و اندیشه یکان