رئيس/نائب رئيس/دبير اعضا
رئیس: مهندس غلامرضا مقیمی
نائب رئیس: مهندس امین سرایی زاده
دبیر: مهندس امیرارسلان چهارده چریک

 

1- مهندس مهدی باوقار زعیمی (اندیشکار)
2- مهندس سیروس بلورچی ( پارساز)
3- مهندس امیرارسلان چهارده چریک (پتروپاوان)
4- مهندس امین سرایی زاده (طرح نواندیشان)
5- مهندس احمد سلیمی (آرسیس)
6- مهندس مرجان صموتی ( سامان آب سرزمین)
7- مهندس پیمان طالقانی (طرح هفتم)
8- مهندس مهندس میثم طوسی (فام زیرساخت)
9- مهندس نصرت الله مستوفی (پویاب)
10- مهندس غلامرضا مقیمی (راهبرد سنا)
11- مهندس مهدی نراقی (ایتسن)

اعضای علی البدل:
1- مهندس سیدمهدی حسینی تهرانی (زیستاب)
2- مهندس حمیدرضا رحیمیان (فربر)
3- مهندس سروش گلشنی (دریا بندر)
4- مهندس مهدی وفاداری (برآیند)

نماینده شورای مدیران و متخصصان جوان:
1-دکتر محمد حسن لی (سامان آب سرزمین)