ردیف نام عنوان
1 مهندس بهرام امینی رئیس
2 دکتر سهیل آل رسول نایب رئیس
3 مهندس محمدفرشاد کاوه پیشه خزانه دار
4 مهندس علیرضا شهابیان دبیرنخست
5 مهندس حبیب امیرخیزی دبیر دوم