ردیف نام عنوان
1 بهرام امینی رئیس
2 سهیل آل رسول نایب رئیس
3 محمدفرشاد کاوه پیشه خزانه دار
4 علیرضا شهابیان دبیر اول
5 حبیب امیرخیزی دبیر دوم