اعضای هیأت رسیدگی به عملکرد حرفه‌ای مشاوران

نام و نام خانوادگی

مهندسان مشاور

آقای مهندس عطاالله آیت اللهی(رئیس)

جویاب نو

آقای مهندس احمد جعفری

پراهوم

 آقای دکتر سامی ستایش(دبیر)

سکو

آقای مهندس علیرضا شهابیان

پاسارگاد

خانم دکتر سپیده شفایی

شاران