آبخوان

  • مدیر عامل: آقای نیما جعفری
  • خیابان جمالزاده شمالی ـ خیابان صدوقی غربی ـ شماره 78
  • تلفن: ٣ ـ ۶۶۴٣٣۵٧٢  و 66947885
  • فاكس: ۶۶٩٢٨۶۵٩
  • Email:  info@abkhan-co.com
  • Web:  www.abkhan-co.com