آبدان فراز

  • مدیر عامل: آقای داراب رئیسی گهروئی
  • شهرك ژاندارمری ـ خیابان سازمان آب ـ خیابان پردیس 5 ـ شماره 58
  • تلفن: ۴۴٢٠۴٣٠٠
  • فاكس: ۴۴٢٢٣٧۵۵
  • Email:  abdanfaraz@yahoo.com
  • Web:  www.abdanfaraz.net