آتك

  • مدیر عامل: آقای محمدفرشاد کاوه پیشه
  • خیابان گاندی ـ خیابان هشتم ـ شماره 4 ـ ساختمان
  • تلفن: 9 ـ 88675672 و 82449
  • فاكس: 88675680
  • Email:  info@atec-ir.com
  • Web:  www.atec-ir.com