بازبین پژوهش

  • مدیر عامل: آقای مهدی نوقابی
  • خیابان سازمان آب ـ نرسیده به صادقیه ـ خیابان نهم شمالی ـ سوم غربی ـ شماره 30  ـ واحد1
  • تلفن: ۴۴٢٢۵٠٠٩ ـ 44241630      فاکس: ۴۴٢٠٨١۴٨
  • Email:  bazbin_pajuhesh@yahoo.com
  • Web: