بررسی منابع آب

  • مدیر عامل: آقای اسدالله شهبازی الموتی
  • میدان سنایی ـ خیابان چهاردهم ـ شماره 30
  • تلفن: ٩ ـ ٨٨٣٢٧٨٨8
  • فاكس: ٨٨٨٢٣٨٢٧
  • Email:  info@wri.ir
  • Web:  www.wri.ir