بنیاد ترافیك ایران

  • مدیر عامل: آقای مهدی ریاضی كرمانی
  • خیابان میرداماد ـ خیابان رودبار غربی ـ خیابان كاووسی ـ شماره 16 ـ واحد 13
  • تلفن: ٢٢٢٧۴٧٢٧ ـ ٢٢٢٧۵٨٣3
  • فاكس: ٢٢٢٧٣٠٨٨
  • Email:  itf.riazi@gmail.com