تهران سحاب

  • مدیر عامل: آقای ابراهیم شاه قاسمی
  • میدان فاطمی ـ اول خیابان جویبار ـ شماره 56
  • تلفن: 2 ـ 88955201
  • فاكس: 88955305
  • Email:  info@tehransahab.com
  • Web:  www.tehransahab.com