دریا پالا

  • مدیر عامل: آقای محمداسمعیل هندی
  • بلوار میرداماد ـ خیابان شمس تبریزی جنوبی ـ کوچه مریم ـ شماره 15
  • تلفن: 26421410 (6 خط)       فاكس: 26421284
  • Email:  dpeng@daryapala.com
  • Web:  www.daryapala.com