شانول فرآیند

  • مدیر عامل: آقای محمد مخدراتی
  • شهرک غرب(قدس) ـ بلوار دریا ـ خیابان گلها ـ خیابان توحید 5 ـ شماره 31
  • تلفن: 88581200 (خط ویژه)    فاكس: 88091223
  • Email:  info@shanul.com
  • Web:  www.shanul.com