فرپاک

  • مدیر عامل: آقای منصور شفیعی
  • میدان آرژانتین ـ خیابان بهاران ـ خیابان بیست و سوم ـ شماره 6 ـ طبقه سوم
  • تلفن: 88701718
  • فاكس: ٨8٧١٨٣۵٨
  • Email:  fpceco@gmail.com