نارگان

  • مدیر عامل: آقای فریدون کیهانی
  • خیابان طالقانی ـ شماره 211
  • تلفن: 30 ـ 88914926                            فاكس: ٨8٨٠٩٨٣٩
  • Email:  info@nargan.com
  • Web:  www.nargan.com