پارس رازان

  • مدیر عامل: آقای هوتن محتاجی
  • خیابان بهشتی ـ خیابان صابونچی ـ كوچه مهماندوست ـ شماره 13 ـ طبقه همكف
  • تلفن: ٨٨٧۴٧٢٢۵
  • فاكس: ٨٨٧۵٣٧٣۶
  • Email:  info@parsrazanco.com
  • Web:  www.parsrazanco.com