بازگشت به نامه شماره 2604 / 1402 / 5020 مورخ 31 / 04 / 1402 مدیر کل محترم وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی و دعوت به جلسه مورخ 04 / 05 / 1402 با موضوع » بررسی مشکلات بیمه ای شرکت های مهندسی مشاور عضو جامعه » صورت پذیرفته در جلسه فوق الاشاره، […]

تاریخ :

ارسال اطلاعات قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی

 

بازگشت به نامه شماره 2604 / 1402 / 5020 مورخ 31 / 04 / 1402 مدیر کل محترم وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی و دعوت به جلسه مورخ 04 / 05 / 1402 با موضوع » بررسی مشکلات بیمه ای شرکت های مهندسی مشاور عضو جامعه » صورت پذیرفته در جلسه فوق الاشاره، مقرر گردید، در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پیگیری این مهم از سوی سازمان تأمین اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت های مهندس مشاور با محوریت جامعه مهندسان مشاور ایران نسبت به اعلام اطلاعات قراردادهایی که مشمول ضوابط طرح های عمرانی بوده و تعهدات بیمه ای آن از سوی کارفرمایان منطبق با دستورالعمل های سازمان برنامه و بودجه و سازمان تأمین اجتماعی صورت نمی پذیرد، به شرح جدول زیر اقدام نمایند تا پس از جمع بندی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال گردد.

لذا، استدعا دارد در خصوص تکمیل و ارسال جدول مندرج در فایل زیر، تا تاریخ 17 / 05 / 1402 اقدام عاجل معمول فرمایند.

درخواست اطلاعات قراردادهای عمرانی