مهندس جوان ‌سال 1400 آئین ارزيابی و انتخاب مهندس جوان برگزيده سال، 28 اردیبهشت‌ماه 1401برگزار و مهندس محمد فولادی از مهندسان مشاور نارگان به‌عنوان مهندس جوان سال انتخاب شد.  

تاریخ :

مهندس جوان ‌سال 1400

مهندس جوان ‌سال 1400
آئین ارزيابی و انتخاب مهندس جوان برگزيده سال، 28 اردیبهشت‌ماه 1401برگزار و مهندس محمد فولادی از مهندسان مشاور نارگان به‌عنوان مهندس جوان سال انتخاب شد.