🔹نامه به رئیس امور نظام فنی و اجرایی، دکتر قانع‌فر. 🔸موضوع: ارسال اسناد پشتیبان پیشنهاد ضرایب تعدیل سالیانه برای محاسبه امتیاز تجربه کاری در بخشی از متن این نامه آمده است: « ضرایب تعدیل سالیانه در حال حاضر بر اساس نسبت مبلغ حدنصاب معاملات متوسط سال – 1392 (به عنوان سال مبنا) به مبلغ حدنصاب […]

تاریخ :

نامه به رئیس امور نظام فنی و اجرایی

🔹نامه به رئیس امور نظام فنی و اجرایی، دکتر قانع‌فر.

🔸موضوع: ارسال اسناد پشتیبان پیشنهاد ضرایب تعدیل سالیانه برای محاسبه امتیاز تجربه کاری

در بخشی از متن این نامه آمده است: « ضرایب تعدیل سالیانه در حال حاضر بر اساس نسبت مبلغ حدنصاب معاملات متوسط سال – 1392 (به عنوان سال
مبنا) به مبلغ حدنصاب معاملات متوسط سال تایید یا دریافت حقالزحمه تعیین میشود. این ضریب در حال حاضر عددی بین 4 (برای سال 1377 ) تا 08 / 0 (برای سال 1401 ) میباشد.
با توجه به افزایش رقم حدنصاب معاملات در سال جاری و سالهای آتی، میتوان پیشبینی کرد که این رقم در آینده به ضرایب بسیار ناچیزی تبدیل گردد و عملا امکان رشد شرکت ها متوقف خواهد شد.

 

مشاهده متن کامل این نامه : 1402-0304