پاسخ دکتر قانع‌فر به جامعه مهندسان مشاور در خصوص تعدیل خدمات موضوع: تعدیل خدمات.

تاریخ :

پاسخ رئیس امور نظام فنی و اجرایی به جامعه مهندسان مشاور در خصوص تعدیل خدمات

پاسخ دکتر قانع‌فر به جامعه مهندسان مشاور در خصوص تعدیل خدمات

موضوع: تعدیل خدمات.