تاسیسات ساختمان

ردیف نام شرکت تلفن جزئیات
1 نیک نیرو 88862965  جزئیات
2 تكنولوژی و طراحی ایران 88753053        جزئیات
3 آتک 82449   جزئیات
4 سازه 88739924  جزئیات
5 نیك نیرو 02188307913 جزئیات
6 نوی 02188190975 جزئیات
7 مونیت 88844834 جزئیات
8 ماه آب الکترونیک 02122708399 جزئیات
9 گسترش آماد 02188771647    جزئیات
10 طرح و نظارت 88961491         جزئیات
11 طرح و اندیشه 02122903097 جزئیات
12 طرح و اثر 02188047503    جزئیات
13 طرح صنعت 02188562790    جزئیات
14 صنعتی نوها 02122691060        جزئیات
15 صنعتی رعدان 021٨٨٧٧۵٣۴٢         جزئیات
16 سی سخت ٨٨٠۵۵٨۶١         جزئیات
17 ژرف اندیشان 02122066313 جزئیات
18 زاویر 02188032054 جزئیات
19 رای فن 88746895 جزئیات
20 توان تك جزئیات
21 تكنولوژی و طراحی ایران 02188753053     جزئیات
22 پژوهش و معماری و ساخت شار 02126114646 جزئیات
23 پارس محیط 021٨٨٧١۶۴٩٧ جزئیات
24 پارس رازان 021٨٨٧۴٧٢٢۵    جزئیات
25 بنیان 02126211824    جزئیات
26 ایستا بن 02188025774 جزئیات
27 انرژی 02188601748         جزئیات
28 ادواره 02188457931         جزئیات
29 ابنیه نواندیش 02143632000 جزئیات
30 آگوش 02188729181 جزئیات
31 آرشن 02188020475 جزئیات
32 آتك 02188675672 جزئیات
33 آباد اندیش زنگان 02433788242  جزئیات
34 طرح اندیشان 02188824370 جزئیات