تاسیسات ساختمان

ردیف نام شرکت تلفن جزئیات
1 طرح و آسایش بنا جزئیات
2 نیک نیرو 88862965  جزئیات
3 تكنولوژی و طراحی ایران 88753053        جزئیات
4 آتک 82449   جزئیات
5 سازه 88739924  جزئیات
6 نیك نیرو 02188307913 جزئیات
7 نوی 02188190975 جزئیات
8 مونیت 88844834 جزئیات
9 ماه آب الکترونیک 02122708399 جزئیات
10 گسترش آماد 02188771647    جزئیات
11 طرح و نظارت 88961491         جزئیات
12 طرح و اندیشه 02122903097 جزئیات
13 طرح و اثر 02188047503    جزئیات
14 طرح صنعت 02188562790    جزئیات
15 صنعتی نوها 02122691060        جزئیات
16 صنعتی رعدان 021٨٨٧٧۵٣۴٢         جزئیات
17 سی سخت ٨٨٠۵۵٨۶١         جزئیات
18 ژرف اندیشان 02122066313 جزئیات
19 زاویر 02188032054 جزئیات
20 رای فن 88746895 جزئیات
21 توان تك جزئیات
22 تكنولوژی و طراحی ایران 02188753053     جزئیات
23 پژوهش و معماری و ساخت شار 02126114646 جزئیات
24 پارس محیط 021٨٨٧١۶۴٩٧ جزئیات
25 پارس رازان 021٨٨٧۴٧٢٢۵    جزئیات
26 بنیان 02126211824    جزئیات
27 ایستا بن 02188025774 جزئیات
28 انرژی 02188601748         جزئیات
29 ادواره 02188457931         جزئیات
30 ابنیه نواندیش 02143632000 جزئیات
31 آگوش 02188729181 جزئیات
32 آرشن 02188020475 جزئیات
33 آتك 02188675672 جزئیات
34 آباد اندیش زنگان 02433788242  جزئیات
35 طرح اندیشان 02188824370 جزئیات