خطوط انتقال نفت و گاز

ردیف نام شرکت تلفن جزئیات
1 هیرگان انرژی 88062070     جزئیات
2 هامون گستر صنعت 88534673 جزئیات
3 پارسیکان ایران جزئیات
4 پارس ٨٨٧۶١۴۶٠     جزئیات
5 نماد مبتکر 86015080 ـ 86015070  جزئیات
6 ناموران 22231620 جزئیات
7 نارگان 30 ـ 88914926   جزئیات
8 مهندسی و توسعه انرژی پایدار 88319541 ـ 88319344 ـ 88329454 جزئیات
9 ماد کیمیا فرایند 22066061 ـ 22096137 ـ 22354430 جزئیات
10 گسترش ساخت سازه 88740507 جزئیات
11 كاهنربا 88729101 ـ 88722126 ـ 88724221 جزئیات
12 فرآیند سازان انرژی 88264018    جزئیات
13 طرح و مدیریت انرژی پویا 3 ـ 33478712 جزئیات
14 طرح و مدیریت اجرا 88613560   جزئیات
15 طرح و تبدیل 74 ـ 88103173 جزئیات
16 طرح و پالایش 88718944 جزئیات
17 صنعت و مدیریت ایران ٨8٨٣٣١٢۶ ـ ٨8٨۴٢٢۶٧ ـ ٨8٨۴٢٢٧١    جزئیات
18 شانول فرآیند 88581200 جزئیات
19 ستیران 88050150  جزئیات
20 سازه 88739924  جزئیات
21 دریا پالا انرژی 9 ـ 22911290 جزئیات
22 دریا پالا 26421410 (6 خط)  جزئیات
23 چگالش 7 ـ 88804771  جزئیات
24 تدبیر و فن آسیا 5 ـ 88612173   جزئیات
25 پرآور 28147300 جزئیات
26 پترو فرآیند انرژی 7 ـ 88613495 و 88032510  جزئیات
27 پترو فرآیند آریا 88544345 ـ 88534843     جزئیات
28 پارسیكان ایران ٨٨٧٧۵٢٨٧   جزئیات
29 بامدژ طرح 26705424ـ 26705208 جزئیات
30 بارمان فناوران پارس 22576797 جزئیات
31 انرشیمی 02188618711    جزئیات
32 انرژی و صنعت 021٨٨٨۵٠٠٢٢           جزئیات
33 مهندسین تدوین توسعه پایدار 02188536626    جزئیات
34 طرح اندیشان 02188824370 جزئیات
35 اوج پژوهش صنعت 10 ـ 02188323100  جزئیات