معماری

ردیف نام شرکت تلفن جزئیات
1 طرح و آسایش بنا جزئیات
2 پوینده نقش جزئیات
3 یلدا سازه خرم 066-33426060 جزئیات
4 یادگار طرح 44780206 جزئیات
5 هیمن 26208766 جزئیات
6 هنر معماری 88522788 جزئیات
7 هنر سرای معماری یزد 36228004 -035 جزئیات
8 همگون 36632301    جزئیات
9 همگروه 22144272 -021 جزئیات
10 همكاران ارزش 88088896 جزئیات
11 هفت شهر 88674900    جزئیات
12 هفت بنا و عمارت 22579757 جزئیات
13 هشتاک 88777670 جزئیات
14 هرم پی 88339902  جزئیات
15 وراز 36036777- 051 جزئیات
16 نقش شارستان 88503803 جزئیات
17 نقش پایدار 43000060 جزئیات
18 نقش اندیشه پارس 22362495 جزئیات
19 نقش آفرین مهراز 22135733 جزئیات
20 نقش 26107961 جزئیات
21 مهندسی سرا نوبنیاد 88623036   جزئیات
22 مهرزا 22427115    جزئیات
23 معماری ره شهر 26406689 -021 جزئیات
24 مزرا 32442311 جزئیات
25 مدیریت توسعه پایدار فضای میرا جزئیات
26 محمدرضا جودت و همكاران 22421667  جزئیات
27 ماهر و همكاران 88878875   جزئیات
28 مانوش ری 88209839  جزئیات
29 مان زیست مهراز 22877858 جزئیات
30 گزینه 88724801    جزئیات
31 كنگره هنر معماران پارس 22858452     جزئیات
32 كنت و همكاران 88205283 جزئیات
33 کلیل 88500682 جزئیات
34 کرانه پایدار پارس 22798852   جزئیات
35 کد 22841585 جزئیات
36 کاوش نقش پارسیان 26295399 جزئیات
37 فردانو 88734413 جزئیات
38 فردا فن پارس 88794186 جزئیات
39 فرا نگاره 88632981  جزئیات
40 فرا طرح آریانا 36261705   جزئیات
41 فرآیند معماری جزئیات
42 عصر فرآیند معماری جزئیات
43 طرح و نقش پارس پادیاو جزئیات
44 طرح و منطقه جزئیات
45 طرح و تدبیر ماندگار جزئیات
46 طرح و پژوهش بوم آور جزئیات
47 طرح و ایده ستاوند جزئیات
48 طرح و آمایش قاپو جزئیات
49 طرح نوین جزئیات
50 طرح معماری محیط جزئیات
51 طرح پرهون جزئیات
52 طراح تارمه جزئیات
53 صد و ده كرمان جزئیات
54 شیب راه تدبیر جزئیات
55 شورا جزئیات
56 شمسه یزد جزئیات
57 سینام جزئیات
58 سه سو جزئیات
59 سطح و صنعت جزئیات
60 سروه جزئیات
61 سرابن ساز جزئیات
62 سازه معماری امروز (سما) جزئیات
63 سازواره نو جزئیات
64 ساباط طرح آرا جزئیات
65 ژیر 88734087 جزئیات
66 رهرو جزئیات
67 رهداد جزئیات
68 روند فناوری محیط جزئیات
69 روژان و همکاران جزئیات
70 رایزنان جزئیات
71 راسخ سپاهان جزئیات
72 رازیگران جزئیات
73 رازیران جزئیات
74 راز آهنگ جزئیات
75 رادنگار نقش جزئیات
76 رادپی گستران امروز جزئیات
77 دیدگاه ارومیه جزئیات
78 دید جزئیات
79 داهه جزئیات
80 دارافزین جزئیات
81 خط سوم معماری و شهرسازی جزئیات
82 خشت و فیروزه ایرانیان جزئیات
83 چاروك نقش جزئیات
84 جامع تكنیك جزئیات
85 توسعه کالبدی آسیا جزئیات
86 تدبیر و عمران جزئیات
87 همکار پارس بوم 22072178 جزئیات
88 نقش جهان ـ پارس 88058827 جزئیات
89 نقش پیراوش 88732097 جزئیات
90 مهرازان 88920569    جزئیات
91 موژدا و همكاران 88519308 جزئیات
92 معماری و محیط 22318217 جزئیات
93 ماندان 88713708 جزئیات
94 مآب 88677821 جزئیات
95 گنو 88750263 جزئیات
96 گسترش فن آوران ساخت 88679365     جزئیات
97 گروه ایجاد 88452461 جزئیات
98 کهن دژ 88279896 جزئیات
99 کریاس بنا 36263788    جزئیات
100 فرنهاد 88864152 جزئیات
101 عرصه 88674454 جزئیات
102 طرح و معماری 88768114 جزئیات
103 طرح و كاوش 22035007 جزئیات
104 طرح و آمایش 88760097 جزئیات
105 طرح اندیشان شهر(طاش) 88884212 جزئیات
106 شهر و عمران 22254091 جزئیات
107 شهر و خانه 37860041 جزئیات
108 پارسوماش پایدار 44217489         جزئیات
109 شهر و برنامه 88524273 جزئیات
110 شارمند 22754939 جزئیات
111 شارستان 88502104 جزئیات
112 شاران 88052589     جزئیات
113 سپهر نقش پردازان 22749430 جزئیات
114 سارویه 36280825 جزئیات
115 زیستا 44223757 جزئیات
116 فضا معمار 22356920 جزئیات
117 تکوین شهر 44829740 جزئیات
118 هفت شهر ری 22140789     جزئیات
119 تدبیر بنا 88961348 جزئیات
120 تخت پولاد 88444662 جزئیات
121 تازیك 88052006     جزئیات
122 پیوند بافت 22257682 جزئیات
123 پیمون 88947391     جزئیات
124 پیر راز ٨٨٩٠١١٣۶ جزئیات
125 پی برز 77893800 جزئیات
126 پویا هنر معماری 33334303     جزئیات
127 پویا طرح شهر 32356135 جزئیات
128 پل میر 88664177 جزئیات
129 پژوهش های ساختمانی ایران 88923448     جزئیات
130 پژوهش و برنامه 2 88391687 جزئیات
131 پردیس ایران 88766369 جزئیات
132 پرداراز 88534196 جزئیات
133 پدیده صامت 22062147       جزئیات
134 پتگین 33328438      جزئیات
135 پاسارگاد 22965733   جزئیات
136 پارس گستره 88731446 جزئیات
137 پارت 22903816 جزئیات
138 بینش و فن 88580780 جزئیات
139 بیکران فضا 88655610 جزئیات
140 بهسازان سرزمین پایا 88881382 جزئیات
141 بنا شهر 88607428 جزئیات
142 بنا برج 34434451 جزئیات
143 بعد و فضا 33772513     جزئیات
144 بعد چهارم نوین 88630413 جزئیات
145 بعد تكنیك 22645241 جزئیات
146 بزرگ امید 33770933 جزئیات
147 برنامه ریزی و طرح 88879507 جزئیات
148 برج سبز شمال 33123386 جزئیات
149 باوند 22865638     جزئیات
150 بامین 22891608 جزئیات
151 بافت شهر 88758365 جزئیات
152 باغ شهر پردیسان 36614585 جزئیات
153 باغ شهر بنا 35263914 جزئیات
154 باغ تخت 88754728 جزئیات
155 بادبند 22220660 جزئیات
156 ایران آمایش 22068239       جزئیات
157 ایران آرك 88049315 جزئیات
158 ایده و اجرا 88795534     جزئیات
159 اندیشه سازان توسعه باختر 32244751 جزئیات
160 امكو ایران 88309118 جزئیات
161 البرز فارس 32315226     جزئیات
162 ارگ بم كرمان 44664660 جزئیات
163 ارکان نقش معماری 22266206     جزئیات
164 اركان طرح 88731772 جزئیات
165 اردام 88306414 جزئیات
166 ارتاز 88732600     جزئیات
167 اخیر 22622158     جزئیات
168 اثر 22039424 جزئیات
169 آهون 88793384 جزئیات
170 آویژه مهر 22296708 جزئیات
171 آورث 88633336       جزئیات
172 آمایش سرزمین دیرین 33409455     جزئیات
173 آمودان کرمان 32483290 جزئیات
174 آمود 88736540         جزئیات
175 آگور آژند 22678653     جزئیات
176 آساد طرح شهر 32122418     جزئیات
177 آژندشهر 88757278        جزئیات
178 آزمایش همكاران 88839555     جزئیات
179 آزادبوم 88726088 جزئیات
180 آرمانشهر 44821018 جزئیات
181 آرکاندید 88069472 جزئیات
182 آرتیمان 22017600     جزئیات
183 آرتك و همكاران 88969187 جزئیات
184 آرتابین 22047596 جزئیات
185 آرپه جزئیات
186 آران ـ گروه پژوهش معماری اقلیمی ایران 22204276 جزئیات
187 آراستان 22697240     جزئیات
188 آداک پویا طرح طوس 38787250     جزئیات
189 آبان 88773537 جزئیات
190 آبار طرح 37230110     جزئیات
191 آبادی 22679150 جزئیات
192 آبادگران عصر نو 22647352   جزئیات
193 آباد شهر تدبیر 26655019 جزئیات
194 نقش محیط 88658335 جزئیات
195 مهرآرازان شهر 88690600 جزئیات
196 لیمان 88529653         جزئیات
197 گونه شناسی بنا 88266190 جزئیات
198 گروه معماران ایران 88367020    جزئیات
199 كاوش معماری جزئیات
200 طرح و تعاون 22345115 جزئیات
201 شهر راز پارت 32462263 جزئیات
202 سی تک 88198235  جزئیات
203 سرزمین 88737989 جزئیات
204 سبك آفرینان مهندسی نو(سامو) 88341474  جزئیات
205 ساختار سنج آذر 36662080     جزئیات
206 تینا فرآیند 88938724 جزئیات
207 تهران شالوده 88516778 جزئیات
208 توسعه ساختمان بهارستان پایدار 22636434 جزئیات
209 توان 22010206 جزئیات
210 تدبیر صنعت 88642414         جزئیات
211 پی کده 88229025 جزئیات
212 پژوهش 22901851 جزئیات
213 پایاب طرح 22550621     جزئیات
214 پالار دژ تهران 88760604  جزئیات
215 پارامادان 88511117 جزئیات
216 ایران بن 88875460  جزئیات
217 آیگان 88198190 جزئیات
218 آیت پی 32238575     جزئیات
219 آونگ سازه 26412523 جزئیات
220 آتی شهر 22023471 جزئیات
221 آتاوا 22363105 جزئیات
222 آباد 33729071     جزئیات
223 گروه 4 88730263 جزئیات
224 آتک 82449   جزئیات
225 نوی 02188190975 جزئیات
226 مونیت 88844834 جزئیات
227 طرح و اندیشه 02122903097 جزئیات
228 رای فن 88746895 جزئیات
229 پژوهش و معماری و ساخت شار 02126114646 جزئیات
230 بنیان 02126211824    جزئیات
231 ابنیه نواندیش 02143632000 جزئیات
232 آرشن 02188020475 جزئیات
233 آباد اندیش زنگان 02433788242  جزئیات
234 پارساز 26706188 جزئیات