معماری

ردیف نام شرکت تلفن جزئیات
1 ساختمانی جامع کاران جزئیات
2 تحکیم بنا جزئیات
3 آرکا مهراز دانا جزئیات
4 طرح و آسایش بنا جزئیات
5 پوینده نقش جزئیات
6 یلدا سازه خرم 066-33426060 جزئیات
7 یادگار طرح 44780206 جزئیات
8 هیمن 26208766 جزئیات
9 هنر معماری 88522788 جزئیات
10 هنر سرای معماری یزد 36228004 -035 جزئیات
11 همگون 36632301    جزئیات
12 همگروه 22144272 -021 جزئیات
13 همكاران ارزش 88088896 جزئیات
14 هفت شهر 88674900    جزئیات
15 هفت بنا و عمارت 22579757 جزئیات
16 هشتاک 88777670 جزئیات
17 هرم پی 88339902  جزئیات
18 وراز 36036777- 051 جزئیات
19 نقش شارستان 88503803 جزئیات
20 نقش پایدار 43000060 جزئیات
21 نقش اندیشه پارس 22362495 جزئیات
22 نقش آفرین مهراز 22135733 جزئیات
23 نقش 26107961 جزئیات
24 مهندسی سرا نوبنیاد 88623036   جزئیات
25 مهرزا 22427115    جزئیات
26 معماری ره شهر 26406689 -021 جزئیات
27 مزرا 32442311 جزئیات
28 مدیریت توسعه پایدار فضای میرا جزئیات
29 محمدرضا جودت و همكاران 22421667  جزئیات
30 ماهر و همكاران 88878875   جزئیات
31 مانوش ری 88209839  جزئیات
32 مان زیست مهراز 22877858 جزئیات
33 گزینه 88724801    جزئیات
34 كنگره هنر معماران پارس 22858452     جزئیات
35 كنت و همكاران 88205283 جزئیات
36 کلیل 88500682 جزئیات
37 کرانه پایدار پارس 22798852   جزئیات
38 کد 22841585 جزئیات
39 کاوش نقش پارسیان 26295399 جزئیات
40 فردانو 88734413 جزئیات
41 فردا فن پارس 88794186 جزئیات
42 فرا نگاره 88632981  جزئیات
43 فرا طرح آریانا 36261705   جزئیات
44 فرآیند معماری جزئیات
45 عصر فرآیند معماری جزئیات
46 طرح و نقش پارس پادیاو جزئیات
47 طرح و منطقه جزئیات
48 طرح و تدبیر ماندگار جزئیات
49 طرح و پژوهش بوم آور جزئیات
50 طرح و ایده ستاوند جزئیات
51 طرح و آمایش قاپو جزئیات
52 طرح نوین جزئیات
53 طرح معماری محیط جزئیات
54 طرح پرهون جزئیات
55 طراح تارمه جزئیات
56 صد و ده كرمان جزئیات
57 شیب راه تدبیر جزئیات
58 شورا جزئیات
59 شمسه یزد جزئیات
60 سینام جزئیات
61 سه سو جزئیات
62 سطح و صنعت جزئیات
63 سروه جزئیات
64 سرابن ساز جزئیات
65 سازه معماری امروز (سما) جزئیات
66 سازواره نو جزئیات
67 ساباط طرح آرا جزئیات
68 ژیر 88734087 جزئیات
69 رهرو جزئیات
70 رهداد جزئیات
71 روند فناوری محیط جزئیات
72 روژان و همکاران جزئیات
73 رایزنان جزئیات
74 راسخ سپاهان جزئیات
75 رازیگران جزئیات
76 رازیران جزئیات
77 راز آهنگ جزئیات
78 رادنگار نقش جزئیات
79 رادپی گستران امروز جزئیات
80 دیدگاه ارومیه جزئیات
81 دید جزئیات
82 داهه جزئیات
83 دارافزین جزئیات
84 خط سوم معماری و شهرسازی جزئیات
85 خشت و فیروزه ایرانیان جزئیات
86 چاروك نقش جزئیات
87 جامع تكنیك جزئیات
88 توسعه کالبدی آسیا جزئیات
89 تدبیر و عمران جزئیات
90 همکار پارس بوم 22072178 جزئیات
91 نقش جهان ـ پارس 88058827 جزئیات
92 نقش پیراوش 88732097 جزئیات
93 مهرازان 88920569    جزئیات
94 موژدا و همكاران 88519308 جزئیات
95 معماری و محیط 22318217 جزئیات
96 ماندان 88713708 جزئیات
97 مآب 88677821 جزئیات
98 گنو 88750263 جزئیات
99 گسترش فن آوران ساخت 88679365     جزئیات
100 گروه ایجاد 88452461 جزئیات
101 کهن دژ 88279896 جزئیات
102 کریاس بنا 36263788    جزئیات
103 فرنهاد 88864152 جزئیات
104 عرصه 88674454 جزئیات
105 طرح و معماری 88768114 جزئیات
106 طرح و كاوش 22035007 جزئیات
107 طرح و آمایش 88760097 جزئیات
108 طرح اندیشان شهر(طاش) 88884212 جزئیات
109 شهر و عمران 22254091 جزئیات
110 شهر و خانه 37860041 جزئیات
111 پارسوماش پایدار 44217489         جزئیات
112 شهر و برنامه 88524273 جزئیات
113 شارمند 22754939 جزئیات
114 شارستان 88502104 جزئیات
115 شاران 88052589     جزئیات
116 سپهر نقش پردازان 22749430 جزئیات
117 سارویه 36280825 جزئیات
118 زیستا 44223757 جزئیات
119 فضا معمار 22356920 جزئیات
120 تکوین شهر 44829740 جزئیات
121 هفت شهر ری 22140789     جزئیات
122 تدبیر بنا 88961348 جزئیات
123 تخت پولاد 88444662 جزئیات
124 تازیك 88052006     جزئیات
125 پیوند بافت 22257682 جزئیات
126 پیمون 88947391     جزئیات
127 پیر راز ٨٨٩٠١١٣۶ جزئیات
128 پی برز 77893800 جزئیات
129 پویا هنر معماری 33334303     جزئیات
130 پویا طرح شهر 32356135 جزئیات
131 پل میر 88664177 جزئیات
132 پژوهش های ساختمانی ایران 88923448     جزئیات
133 پژوهش و برنامه 2 88391687 جزئیات
134 پردیس ایران 88766369 جزئیات
135 پرداراز 88534196 جزئیات
136 پدیده صامت 22062147       جزئیات
137 پتگین 33328438      جزئیات
138 پاسارگاد 22965733   جزئیات
139 پارس گستره 88731446 جزئیات
140 پارت 22903816 جزئیات
141 بینش و فن 88580780 جزئیات
142 بیکران فضا 88655610 جزئیات
143 بهسازان سرزمین پایا 88881382 جزئیات
144 بنا شهر 88607428 جزئیات
145 بنا برج 34434451 جزئیات
146 بعد و فضا 33772513     جزئیات
147 بعد چهارم نوین 88630413 جزئیات
148 بعد تكنیك 22645241 جزئیات
149 بزرگ امید 33770933 جزئیات
150 برنامه ریزی و طرح 88879507 جزئیات
151 برج سبز شمال 33123386 جزئیات
152 باوند 22865638     جزئیات
153 بامین 22891608 جزئیات
154 بافت شهر 88758365 جزئیات
155 باغ شهر پردیسان 36614585 جزئیات
156 باغ شهر بنا 35263914 جزئیات
157 باغ تخت 88754728 جزئیات
158 بادبند 22220660 جزئیات
159 ایران آمایش 22068239       جزئیات
160 ایران آرك 88049315 جزئیات
161 ایده و اجرا 88795534     جزئیات
162 اندیشه سازان توسعه باختر 32244751 جزئیات
163 امكو ایران 88309118 جزئیات
164 البرز فارس 32315226     جزئیات
165 ارگ بم كرمان 44664660 جزئیات
166 ارکان نقش معماری 22266206     جزئیات
167 اركان طرح 88731772 جزئیات
168 اردام 88306414 جزئیات
169 ارتاز 88732600     جزئیات
170 اخیر 22622158     جزئیات
171 اثر 22039424 جزئیات
172 آهون 88793384 جزئیات
173 آویژه مهر 22296708 جزئیات
174 آورث 88633336       جزئیات
175 آمایش سرزمین دیرین 33409455     جزئیات
176 آمودان کرمان 32483290 جزئیات
177 آمود 88736540         جزئیات
178 آگور آژند 22678653     جزئیات
179 آساد طرح شهر 32122418     جزئیات
180 آژندشهر 88757278        جزئیات
181 آزمایش همكاران 88839555     جزئیات
182 آزادبوم 88726088 جزئیات
183 آرمانشهر 44821018 جزئیات
184 آرکاندید 88069472 جزئیات
185 آرتیمان 22017600     جزئیات
186 آرتك و همكاران 88969187 جزئیات
187 آرتابین 22047596 جزئیات
188 آرپه جزئیات
189 آران ـ گروه پژوهش معماری اقلیمی ایران 22204276 جزئیات
190 آراستان 22697240     جزئیات
191 آداک پویا طرح طوس 38787250     جزئیات
192 آبان 88773537 جزئیات
193 آبار طرح 37230110     جزئیات
194 آبادی 22679150 جزئیات
195 آبادگران عصر نو 22647352   جزئیات
196 آباد شهر تدبیر 26655019 جزئیات
197 نقش محیط 88658335 جزئیات
198 مهرآرازان شهر 88690600 جزئیات
199 لیمان 88529653         جزئیات
200 گونه شناسی بنا 88266190 جزئیات
201 گروه معماران ایران 88367020    جزئیات
202 كاوش معماری جزئیات
203 طرح و تعاون 22345115 جزئیات
204 شهر راز پارت 32462263 جزئیات
205 سی تک 88198235  جزئیات
206 سرزمین 88737989 جزئیات
207 سبك آفرینان مهندسی نو(سامو) 88341474  جزئیات
208 ساختار سنج آذر 36662080     جزئیات
209 تینا فرآیند 88938724 جزئیات
210 تهران شالوده 88516778 جزئیات
211 توسعه ساختمان بهارستان پایدار 22636434 جزئیات
212 توان 22010206 جزئیات
213 تدبیر صنعت 88642414         جزئیات
214 پی کده 88229025 جزئیات
215 پژوهش 22901851 جزئیات
216 پایاب طرح 22550621     جزئیات
217 پالار دژ تهران 88760604  جزئیات
218 پارامادان 88511117 جزئیات
219 ایران بن 88875460  جزئیات
220 آیگان 88198190 جزئیات
221 آیت پی 32238575     جزئیات
222 آونگ سازه 26412523 جزئیات
223 آتی شهر 22023471 جزئیات
224 آتاوا 22363105 جزئیات
225 آباد 33729071     جزئیات
226 گروه 4 88730263 جزئیات
227 آتک 82449   جزئیات
228 نوی 02188190975 جزئیات
229 مونیت 88844834 جزئیات
230 طرح و اندیشه 02122903097 جزئیات
231 رای فن 88746895 جزئیات
232 پژوهش و معماری و ساخت شار 02126114646 جزئیات
233 بنیان 02126211824    جزئیات
234 ابنیه نواندیش 02143632000 جزئیات
235 آرشن 02188020475 جزئیات
236 آباد اندیش زنگان 02433788242  جزئیات
237 پارساز 26706188 جزئیات