ایمن طرح

  • مدیر عامل: آقای علیرضا بادپر
  • میدان گلها ـ میدان سلماس ـ خیابان شهریار ـ شماره 7 ـ طبقه دوم
  • تلفن: 88029020 ـ 88332261        فاكس: ٨٨٠٠٨۴٢٠
  • Email:  imentarh@yahoo.com
  • Web:  www.imentarh.com