تهران بركلی

  • مدیر عامل: آقای پیمان زاهدی
  • خیابان مطهری ـ خیابان میرعماد ـ كوچه سوم ـ شماره ٢
  • تلفن: ٨٨٧۴٠٧٠٢    فاكس: 88534044
  • Email:  info@tehranberkeley.com
  • Web:  www.tehranberkeley.com