تهران بوستن

  • مدیر عامل: آقای سعید دانائیان
  • شهرک قدس(غرب) ـ فاز 5 ـ خیابان سیمای ایران ـ خیابان پنجم ـ شماره 1801
  • تلفن و فاکس: 88575212 ـ 88385976 ـ 88573489 ـ 88369382
  • Email:  info@tbe.ir
  • Web:  www.tbe.ir