جویاب نو

  • مدیر عامل: آقای عطاالله آیت اللهی
  • میدان ونک ـ خیابان­برزیل ـ خیابان نیلوی شمالی ـ شماره 16
  • تلفن: 88774333 ـ 88791059
  • فاكس: 88889569
  • Email:  info@jooyabnou.com
  • Web:  www.jooyabnou.com