سامان انرژی اصفهان

  • مدیر عامل: آقای سیدمهدی حسینی
  • اصفهان ـ بلوار کشاورز ـ تقاطع پل مفتح ـ برج آزاد ـ طبقه هفتم
  • تلفن: 37764844
  • فاكس: 37764568
  • Email:  ise@samanenergy.ir
  • Web:  www.samanenergy.ir