سختاب

  • مدیر عامل: آقای فرخ افرا
  • خیابان سهروردی شمالی ـ خیابان هویزه غربی ـ نرسیده به صابونچی ـ شماره 133
  • تلفن: 88504325 ـ 86044527
  • فااکس: 88179231
  • Email:  info@sakhtab.com
  • Web:   www.sakhtab.com