نماد مبتکر

  • مدیر عامل: آقای احسان موسوی
  • کوی نصر(گیشا) ـ نبش خیابان یازدهم(سبحانی) ـ شماره 180 ـ واحد 5
  • تلفن: 86015080 ـ 86015070                     فاکس: 86013539
  • Email:  info@namadmobtaker.com
  • Web:  www.namadmobtaker.ir