پارس آب تدبیر

  • مدیر عامل: آقای فریدون قبادی
  • خیابان كارگر شمالی ـ خیابان نصرت ـ بین كارگر و جمالزاده ـ شماره 36
  • تلفن: 66930662 ـ 66592793 ـ 66930244
  • فاکس: 66592794
  • Email:  headoffice@parsabtadbir.com
  • Web:  www.parsabtadbir.com